Filters
sevenspikes.themes.pavilion.header.preferences
Szukaj

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SATYA SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Aktualizacja na dzień: 08.03.2022

Czym jest polityka prywatności?

Polityka prywatności to dokument regulujący zasady przetwarzania Państwa danych osobowych zbieranych podczas korzystania i składania zamówień za pomocą serwisu www.mandalaexpress.pl (dalej: „Strona Internetowa”) lub aplikacji pn.: Mandala Express (dalej „Aplikacja”). Nadrzędnym celem Satya Spółka Cywilna jest ochrona Państwa danych osobowych oraz reagowanie na Państwa żądania związane z tymi kwestiami (dalej „Polityka”).

W niniejszym dokumencie posługujemy się następującymi zwrotami:

My – Satya spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Słoneczna 50 m26, 00-789 Warszawa, NIP: 521 393 30 89, numer telefonu kontaktowego: +48 22 468 89 79, adres e-mail: bok@indiaexpress.pl;

Państwo – Nasi klienci, Użytkownicy Strony Internetowej lub Aplikacji.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.).

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych jesteśmy właśnie My, czyli Satya spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Słoneczna 50 m26, 00-789 Warszawa, NIP: 521 393 30 89, numer telefonu kontaktowego: +48 22 468 89 79, adres e-mail: bok@indiaexpress.pl .

Czym są pliki Cookies?

Pliki Cookies, nazywane „ciasteczkami”, to dane informatyczne, które przeglądarka internetowa wysyła do serwera podczas odwiedzania Naszej Strony Internetowej. Pliki te przechowywane są w urządzeniu użytkownika. Cookies zbierają dane dotyczące lokalizacji, strony internetowej, z której pochodzą, czasu przez jaki są przechowywane na urządzeniu, typu urządzenia, identyfikatory aplikacji. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć tutaj: wszystkoociasteczkach.pl.

Ponadto korzystamy także ze skryptów i trackerów, które umożliwiają zapewnienie Państwu perfekcyjnie dopasowanej obsługi.

Mają Państwo możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o Państwa wizycie.

Pliki Cookies mogą być regulowane za pomocą ustawień w Państwa przeglądarce. Więcej informacji na temat opcji dostępnych dla ciasteczek znajdziecie Państwo tutaj:

 

Jaki jest zakres Państwa danych osobowych i w jakim celu je zbieramy?

 1. Dane obowiązkowe przy rejestracji lub składaniu zamówień

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne w przypadku tworzenia konta i składania zamówień za pośrednictwem Strony Internetowej lub Aplikacji. Bez podania koniecznych danych takich jak: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, dane dotyczące płatności, nie jesteśmy w stanie realizować naszych usług, gdyż nie wiedzielibyśmy gdzie mamy dostarczyć zamówienie i w czyje ręce je przekazać. Podanie pozostałych danych nie jest obowiązkowe. Państwa dane osobowe zebrane w ten sposób wykorzystywane są w pierwszej kolejności w celu realizacji Państwa zamówienia - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ale także w celu:

 • - zadośćuczynienia obowiązkom, które są na Nas nakładane na mocy przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • - ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obroną przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych jest warunkiem złożenia zamówienia.

 1. Dane podawane dobrowolnie przy rejestracji

W trakcie tworzenia konta na Stronie Internetowej lub w Aplikacji proszeni są Państwo o podanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania konta oraz świadczenia usług. Mogą Państwo podać także fakultatywne dane, które nie są obowiązkowe, aczkolwiek pomocne w Państwa obsłudze (istnieje możliwość ich usunięcia w każdym czasie). W tym wypadku Państwa dane przetwarzamy na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu

 • - prawidłowej obsługi Państwa konta na Stronie Internetowej jak i w Aplikacji na podstawie regulaminu; 
 • - ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obroną przed roszczeniami.

Podanie danych jest dobrowolne.

 1. Dane podawane w celach marketingowych

W trakcie składania zamówienia lub rejestrowania konta za pomocą Strony Internetowej lub Aplikacji, mogą Państwo wyrazić fakultatywną zgodę na otrzymywanie od Nas dodatkowych informacji za pomocą poczty elektronicznej lub powiadomień typu „push” lub na otrzymywanie newslettera dotyczącego aktualizacji Naszej oferty, promocji, przyznanych kuponów rabatowych czy programów lojalnościowych. W tym celu przetwarzamy Państwa imię i nazwisko oraz dane kontaktowe takie jak numer telefonu oraz adres e-mail. Wskazujemy, że podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Każda wiadomość e-mail wysłana do Państwa będzie zawierać link, po którego wciśnięciu cofniecie Państwo zgodę na wykorzystywanie danych osobowych w celach marketingowych.

Podanie danych jest dobrowolne.

 1. Dane podawane przy reklamacji

Jeśli złożą Państwo reklamacje, Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, danych kontaktowych, przyczyn i wyjaśnienia przyczyn reklamacji, będą przez nas dodatkowo przetwarzane w celu prawidłowego rozpoznania tych reklamacji. Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Państwa zgody, która jest wyrażona poprzez fakt złożenia reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie danych jest warunkiem rozpatrzenia przez Nas złożonej reklamacji.

 1. Dane z plików cookies

Korzystanie przez Państwa ze Strony Internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików Cookies i podobnych technologii (trackery, skrypty) powodować będzie, że będziemy przetwarzać dane z plików Cookies i podobnych technologii, w tym w szczególności dane eksploatacyjne, tj.:

 • - oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie innych Państwa danych;
 • - oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego Państwo korzystali;
 • - informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 • - informacje o skorzystaniu przez Państwa z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Dane te będą przez Nas przetwarzane w celu umożliwienia prowadzenia Strony Internetowej i Aplikacji i poprawienia ich jakości, co stanowi uzasadniony prawnie interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych w tych celach jest warunkiem korzystania ze Strony Internetowej lub Aplikacji.

Jeśli po wejściu na stronę wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane osobowe i informacje uzyskane za pomocą ciasteczek i podobnych technologii przetwarzać będziemy również w celu:

 • - analitycznym i statystycznym;
 • - marketingowym;
 • - analizy Państwa satysfakcji w związku ze świadczonym przez Nas usługami.

Podanie danych w tych celach jest dobrowolne.

Przez jaki czas przechowujemy Państwa dane?

Przechowujemy Państwa dane jedynie przez czas jaki konieczny jest do realizacji celów, dla których zostały one zebrane. Może się jednak okazać, że przepisy prawa wymagają dłuższego czasu przechowywania Państwa danych osobowych. Co do zasady usuwamy Państwa dane po upływie okresu przedawnienia roszczeń, z którymi My możemy występować lub które w stosunku do Nas mogą być kierowane z powodu Państwa działań na Stronie Internetowej lub w Aplikacji.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, dane w celach wymagających Państwa zgody będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu cofnięcia takiej zgody.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego zbierane za pomocą plików Cookies i innych, podobnych technologii (trackery i skrypty) przechowywane są przez czas ustawiony w ustawieniach Państwa przeglądarek.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane restauracjom realizującym Zamówienia, podmiotom zajmującym się badaniem satysfakcji klientów, kurierom, dostawcom, operatorom pocztowym, doradcom prawnym, księgowym oraz biznesowym.

W każdym jednak wypadku udostępniania Państwa danych osobowych będziemy zawierać z tymi podmiotami odpowiednie umowy w celu zagwarantowania Państwu bezpieczeństwa co najmniej na takim samym poziomie jak w niniejszej Polityce. Wskazujemy, że to My ponosimy wszelką odpowiedzialność za proces przetwarzania Państwa danych.

W związku z tym, że Państwa dane są przetwarzane w ramach aplikacji telefonicznych, jak również, że w ramach naszej Strony Internetowej lub Aplikacji możemy wykorzystywać oprogramowanie oferowane przez podmioty zagraniczne, Państwa dane mogą zostać przekazane do państw trzecich, w tym w szczególności do Stanów Zjednoczonych do podmiotów z grupy Google i z grupy Apple.

Dostęp do Państwa danych osobowych.

Jeżeli chcieliby Państwo poprawić lub zaktualizować przechowywane przez Nas dane osobowe, bądź uważają Państwo, że Państwa dane osobowe, którymi dysponujemy zostały zebrane lub są przetrzymywane bez żadnej podstawy prawnej, w takim wypadku należy skontaktować się z nami pod adresem e-mail bok@indiaexpress.pl, numerem telefonu 22 468 89 79 lub listownie na adres Satya spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Słoneczna 50 m26, 00-789 Warszawa, NIP: 521 393 30 89

Jakie prawa Państwu przysługują?

 • Mają Państwo prawo:
 • - żądać od Nas wglądu do Państwa danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 • - żądać od Nas sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO);
 • - żądać od Nas usunięcia danych (art. 17 RODO);
 • - żądać od Nas ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) - np. gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
 • - do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Nas Państwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • - do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO) – w przypadkach, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego prawnie interesu administratora danych lub w celu marketingu bezpośredniego.

Na wszelkie skargi i żądania zgłoszone na podstawie art. 15 – 22 RODO (otrzymanie kopii danych, sprostowanie i poprawienie, usunięcie danych, ograniczenie przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do sprzeciwu), mamy obowiązek udzielić Państwu niezwłocznie, a w każdym wypadku nie później niż w terminie miesiąca od ich otrzymania informacji o podjętych przez Nas krokach lub powodach, dla których nie zostały one podjęte. W tym drugim wypadku poinformujemy Państwa o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Zgłoszenie przez Państwa skarg i żądań, o których mowa powyżej z wykorzystaniem formy elektronicznej obliguje Nas do odpowiedzi również elektronicznie – w miarę możliwości. Mogą Państwo zażądać Naszej odpowiedzi także w innej formie.

Informujemy, że skorzystanie z niektórych z ww. praw może powodować utrudnienie lub uniemożliwienie dalszego z Państwem kontaktu.

Zmiana niniejszej Polityki

Może się okazać, że konieczne będzie dokonanie zmian w niniejszej Polityce z powodu wdrożenia nowych technologii, rozpoczęcia współpracy z innymi podmiotami, zmiany przepisów prawa czy zmiany funkcjonalności Strony Internetowej lub Aplikacji lub innych ważnych powodów.

Wierzymy, że mają Państwo prawo wiedzieć o tych zmianach z wyprzedzeniem i dlatego w każdym wypadku zostaną Państwo poinformowani o takiej okoliczności na 14 dni przed jej zaistnieniem poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu na Stronie Internetowej lub w Aplikacji oraz poprzez wysłanie do Państwa wiadomości e-mail (o ile takie dane kontaktowe posiadamy).

 

Ładowanie