Filters
sevenspikes.themes.pavilion.header.preferences
Szukaj

Regulamin strony internetowej i aplikacji

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ I APLIKACJI

Regulamin strony internetowej pod adresem www.mandalaexpress.pl i aplikacji mobilnej pn.: Mandala Express

Aktualizacja na dzień: 08.03.2022

Spis Treści

§ 1 – Definicje

§ 2 – Postanowienia ogólne

§ 3 – Usługi świadczone drogą elektroniczną

§ 4 – Składanie Zamówień

§ 5 – Rejestracja i dostęp do Konta

§ 6 – Wymagania techniczne

§ 7 – Czas trwania i rezygnacja z Usług

§ 8 – Uszkodzenia i braki w dostawie oraz opóźnienia

§ 9 – Ochrona danych osobowych

§ 10 – Zakres działań w ramach Strony Internetowej i Aplikacji

§ 11 – Licencja

§ 12 – Zasady dotyczące Aplikacji w App Store

§ 13 – Zasady dotyczące Aplikacji w Google Play

§ 14 – Zmiana Regulaminu

§ 15 – Wyłączenie odpowiedzialności

§ 16 – Postanowienia końcowe

§ 1 Definicje

Używane w niniejszym regulaminie terminy należy definiować w następujący sposób:

 1. Regulamin — niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 2. Strona Internetowa — serwis internetowy, dostępny pod adresem www.mandalaexpress.pl 
 3. Aplikacja — aplikacja na urządzenia mobilne pod nazwą Mandala Express, którą można bezpłatnie pobrać w sklepach internetowych Google Play i App  Store na zasadach i warunkach określonych w tych sklepach;
 4. Usługodawca —  Satya spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Słoneczna 50 m26, 00-789 Warszawa, NIP: 521 393 30 89, numer telefonu kontaktowego: +48 22 468 89 79, adres e-mail: bok@indiaexpress.pl;
 5. Użytkownik — osoba fizyczna korzystająca z usług zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 6. Konto — konto Użytkownika, tworzone poprzez rejestrację za pomocą Strony Internetowej lub Aplikacji i stanowiące zbiór zasobów oraz uprawnień w systemie informatycznym Usługodawcy dostępnych dla Użytkownika, a także jego danych osobowych;
 7. Zamówienie — składane przez Użytkownika za pomocą Strony Internetowej lub Aplikacji oświadczenie o chęci zakupu produktów z oferty;
 8. Strefa – określony przez Usługodawcę w Aplikacji i na Stronie Internetowej obszar terenu, w granicach którego oferowana jest usługa dostarczenia przygotowanego Zamówienia;
 9. ŚUDE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
 10. PK - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287);
 11. Restauracje/Restauracja – lokale gastronomiczne określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, zgodnie z art. 8 ŚUDE określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Strony Internetowej oraz Aplikacji.
 2. Regulamin ten jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej i Aplikacji. Użytkownik ma możliwość zapisania Regulaminu na swoim urządzeniu.
 3. Użytkownik nie jest związany postanowieniami Regulaminu w zakresie w jakim nie zostały mu one udostępnione zgodnie z ust. 2.
 4. Usługodawca informuje, że w związku ze świadczeniem usług:
  1. nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
  2. nie pobiera od Użytkowników kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;
  3. nie udziela gwarancji i nie oferuje usług posprzedażnych;
  4. nie stosuje technicznych środków ochrony przed kopiowaniem lub dostępem do treści bez zezwolenia Usługodawcy.
 5. Usługodawca informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że anonimowe korzystanie z oferowanych usług jest niemożliwe.

 

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Strony Internetowej i Aplikacji następujące usługi lub funkcjonalności (dalej „Usługi”):
  1. umożliwienie przeglądania publicznie dostępnej oferty;
  2. umożliwienie wyszukiwania najbliższych restauracji za pomocą mapy;
  3. umożliwienie Użytkownikom składania Zamówień;
  4. umożliwienie Użytkownikom rejestracji Konta;
  5. umożliwienie Użytkownikom dostępu do Konta i korzystania z niego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  6.   umożliwienie śledzenia Zamówienia w trakcie realizacji;
  7. umożliwienie wykorzystywania kuponów promocyjnych, rabatowych i punktów lojalnościowych wydawanych przez Usługodawcę;
  8. umożliwienie otrzymywania od Usługodawcy newslettera informacyjnego;
  9.   umożliwienie dodawania przez Użytkowników opinii o produktach;
  10. dodatkowo dla użytkowników Aplikacji:
   1. możliwość otrzymywania powiadomień typu „push” lub sms o statusie zamówienia;
   2. możliwość otrzymywania od Usługodawcy powiadomień typu „push” dotyczących specjalnych ofert i promocji;
   3. korzystanie z kuponów promocyjnych, rabatowych i punktów lojalnościowych dostępnych czasowo w odpowiedniej zakładce dotyczącej promocji w Aplikacji.
 2. Usługodawca wskazuje, że z Usług, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. c do j korzystać mogą jedynie podmioty posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Natomiast w przypadku osób fizycznych posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą one korzystać z usług, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. c do j, za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego. W odniesieniu do Aplikacji Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. c do j Regulaminu, przeznaczone są dla podmiotów posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które pobrały i zainstalowały Aplikację na swoim urządzeniu mobilnym. Rejestracja Konta lub złożenie Zamówienia stanowi jednocześnie oświadczenie, że Użytkownik posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskał zgodę swojego przedstawiciela ustawowego.
 3. Złożenie Zamówienia za pomocą Strony Internetowej lub Aplikacji wiąże się z koniecznością dokonania zapłaty kwoty określonej w podsumowaniu Zamówienia.
 4. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym:
  1. informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Strony Internetowej i Aplikacji;
  2. informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Usługodawcy lub osób trzecich;
  3. innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
  4. sprzecznych z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, jak również wulgarnych, ordynarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszające dobre obyczaje i zasady netykiety oraz wszelkich działań, które narażałby na odpowiedzialność prawną Usługodawcę lub mogłyby wyrządzić mu szkodę.
 5. Usługi określone w §3 ust. 1 lit. h oraz j pkt i-ii będą świadczone Użytkownikowi wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika, wyrażonej poprzez kliknięcie w odpowiednie pole lub wypełnienie odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej lub w Aplikacji.
 6. Usługa określona w §3 ust. 1 lit. i jest dostępna dla zarejestrowanego Użytkownika i polega na wypełnieniu na Stronie Internetowej lub w Aplikacji odpowiedniego formularza i kliknięcie przycisku „Wyślij”, co jest równoznaczne z udzieleniem licencji, o której mowa w §11 ust. 8 Regulaminu.
 7. Usługa określona w §3 ust. 1 lit. g oraz j pkt iii polega na przypisaniu do Konta Użytkownika promocji, punktów rabatowych lub punktów lojalnościowych, które umożliwiają zakup poszczególnych produktów dostępnych w ramach Zamówień po niższych cenach lub zapłatę za Zamówienia częściowo lub całkowicie za pomocą uzyskanych punktów lojalnościowych. Szczegółowe zasady korzystania z promocji, punktów rabatowych oraz punktów lojalnościowych dostępnych w danym czasie dla Użytkowników będą każdorazowo opisane w odrębnych regulaminach, dostępnych na Stronie Internetowej oraz w Aplikacji.

 

§ 4   Składanie Zamówień

 1. Zamówienia są realizowane w Strefie dostaw poszczególnych Restauracji. Szczegółowe informacje dotyczące realizowania dostawy pod wskazany przez Użytkownika adres dostępne są na Stronie Internetowej i w Aplikacji po wprowadzeniu adresu dostawy. Sprawdzenie możliwości realizacji Zamówienia przez właściwą Restaurację następuje automatycznie. Jeżeli Usługodawca nie realizuje dostaw Zamówień pod adres wskazany przez Użytkownika, Strona Internetowa lub Aplikacja wystosuje odpowiednią informację przed potwierdzeniem Zamówienia.
 2. Zapłata za Zamówienie może być, wedle wyboru Użytkownika, dokonana przy odbiorze – gotówką, kartą płatniczą VISA lub Master Card, albo on-line przy wykorzystaniu systemu płatności STRIPE. Przetwarzanie płatności za Zamówienia odbywać się będzie z wykorzystaniem usług Stripe, Inc. i podmiotów z nim powiązanych. Zapłata powinna zostać uiszczona najpóźniej do momentu odbioru Zamówienia.
 3. Możliwość złożenia zamówienia mają wyłącznie Użytkownicy posiadający Konto. Usługi opisane w §3 ust. 1 lit. c- j są dostępne wyłącznie dla Użytkowników posiadających Konto.
 4. Procedura składania Zamówienia przez Użytkownika posiadającego Konto jest następująca, należy:
  1. zalogować się na Stronie Internetowej lub Aplikacji przy użyciu uprzednio utworzonego przez Użytkownika loginu i hasła;
  2. wybrać Zamówienie na Stronie Internetowej lub w Aplikacji,
  3. określić ilość sztuk, wielkość produktu, a także ewentualną jego modyfikację jeżeli taka możliwość jest przewidziana;
  4. wybrać z listy zapisanych adresów dostawy ten, na który ma być zrealizowane Zamówienie lub wprowadzić nowy adres dostawy w zakresie miejscowości, ulicy, numeru budynku (i mieszkania) i telefonu kontaktowego;
  5. dokonać wyboru metody płatności;
  6.   potwierdzić dokonanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 5. Usługodawca przyjmuje Zamówienie do realizacji jedynie w przypadku postępowania Użytkownika zgodnie z ust. 4. Prawidłowe dokonanie wszystkich czynności opisanych w ust. 4 stanowi moment powstania obowiązku zapłaty ceny przez Użytkownika i wykonania dostawy Zamówienia przez Usługodawcę. Wysokość ceny, do której zapłaty Użytkownik jest zobowiązany wynika z ceny poszczególnych Zamówień, widocznej na Stronie Internetowej lub Aplikacji powiększonej o ewentualną cenę usług dodatkowych, w tym o cenę dostawy, w przypadku jeżeli na Stronie Internetowej lub w Aplikacji podczas składania Zamówienia informacja o cenie usług dodatkowych lub dostawy się pojawia. Wszystkie ceny podane na Stronie Internetowej lub w Aplikacji są cenami brutto.
 6. Po potwierdzeniu dokonania Zamówienia, jego modyfikacja jest możliwa wyłącznie po niezwłocznym kontakcie z odpowiednią Restauracją, pod warunkiem, że Usługodawca nie rozpoczął przygotowywania Zamówienia.
 7. Numer telefonu podawany przy składaniu Zamówienia wykorzystywany jest w przypadku ewentualnej konieczności poinformowania Użytkownika o możliwości wydłużenia czasu dostawy Zamówienia, bądź innych trudnościach i w związku z tym Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości kontaktu z Użytkownikiem przy pomocy tegoż numeru telefonu.
 8. Użytkownik może otrzymać fakturę VAT obejmującą dane Zamówienie. W tym celu konieczne jest zaznaczenie odpowiedniej opcji przy składaniu Zamówienia i określenie danych koniecznych do prawidłowego wystawienia faktury VAT zgodnie z ust. 11 i 12 poniżej.
 9. Użytkownicy posiadający Konto mają możliwość zapisania 1 zestawu danych niezbędnych do wystawienia faktury. 
 10. W przypadku Użytkowników, którzy nie posiadają Konta, powinni oni każdorazowo podać niezbędne dane odbiorcy uwidaczniane na fakturze VAT.
 11. Faktura VAT wystawiana jest w formie elektronicznej, chyba że Użytkownik zażąda wystawienia jej w formie papierowej. 
 12. W przypadku niewyrażenia zgody na wystawienie faktury VAT w formie elektronicznej, faktura VAT zostanie doręczona razem z Zamówieniem na adres wskazany przy składaniu Zamówienia.
 13. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za proces wyboru zawartości Zamówienia i niezależnie od nieumyślności czy błędu ma obowiązek uiszczenia płatności za całość skompletowanego Zamówienia. Dla obowiązku zapłaty wskazanej kwoty nie ma znaczenia pomyłka Użytkownika między innymi w zakresie adresu dostawy, wielkości produktu, ilości produktów czy niewiedzy na temat oferty, chyba że wina leży po stronie Usługodawcy.
 14. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za okoliczności udostępniania swoich danych lub urządzeń mobilnych osobom trzecim, w ramach których doszło do złożenia Zamówienia.
 15. Po złożeniu Zamówienia zgodnie z ust. 4 lub 5 powyżej, Usługodawca najpóźniej do chwili dostarczenia przedmiotu Zamówienia prześle Użytkownikowi składającemu Zamówienie na podany przez niego przy Zamówieniu adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy w zakresie Zamówienia.
 16. Zamówienia zostaną dostarczone Użytkownikowi w terminie określonym w potwierdzeniu wysłanym zgodnie z ust. 17 powyżej. Terminy te mogą ulec wydłużeniu na skutek okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, takich jak nadmierny ruch drogowy w czasie dostawy.
 17. Warunkiem złożenia przez Użytkownika Zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem oraz zaznaczenie pola z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem i o jego akceptacji.

§ 5   Rejestracja i dostęp do Konta

 1. By utworzyć swoje Konto na Stronie Internetowej, konieczne jest przejście procesu rejestracji. W tym celu należy wejść pod adres URL:  www.mandalaexpress.pl” i podać wymagane dane. Tworzenie Konta przez Aplikację dokonywane jest przez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Aplikacji po jej zainstalowaniu i uruchomieniu.
 2. Wypełnienie niektórych z pól w formularzu rejestracyjnym jest obowiązkowe dla poprawnego zarejestrowania i działania konta. Pole te są odpowiednio oznaczone.
 3. Użytkownik powinien uzupełnić formularz rejestracyjny we wskazany sposób, podając przy tym niezbędne dane konieczne do kontaktu z Użytkownikiem i obsługą Konta.
 4. Konto zostaje aktywowane po kliknięciu w link potwierdzający wysłany Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji.
 5. Dostęp do Konta polega na zalogowaniu się przez Użytkownika przy użyciu wybranego loginu i hasła. Usługodawca zastrzega, że dane te mają charakter poufny, a udostępnienie ich przez Użytkownika osobom trzecim może wiązać się z zagrożeniem dla prywatności lub innych prawnie chronionych interesów Użytkownika.
 6. Konto umożliwia:
  1. śledzenie online statusu Zamówienia;
  2. składanie reklamacji dotyczących Zamówień i usług za pomocą formularza dostępnego po zalogowaniu się do Konta;
  3. otrzymywanie powiadomień PUSH o statusie Zamówienia;
  4. przechowywanie adresów dostawy Zamówienia;
  5. przechowywanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT;
  6.   przeglądanie kuponów, rabatów i punktów lojalnościowych przyznawanych i realizowanych w ramach aktualnej oferty;
  7. edytowanie danych dotyczących Użytkownika.
 7. Warunkiem założenia przez Użytkownika Konta jest zapoznanie się z Regulaminem oraz zaznaczenie pola z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem i o jego akceptacji.

 

§ 6  Wymagania techniczne

 1. Dla poprawnego korzystania ze Strony Internetowej konieczne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu wyposażonego w system operacyjny Windows, Mac OS, Linux lub podobny, a także w zaktualizowaną przeglądarkę internetową Opera w wersji [84.0.4316.31], Firefox w wersji [98], Google Chrome w wersji [99.0.4844.51], Microsoft Edge w wersji [99.0.1150.36], Safari w wersji [15.3].
 2. Istnieje możliwość wyświetlania Strony Internetowej za pomocą urządzeń przenośnych, np. smartfon, tablet. Warunki dotyczące przeglądarek określone w ust. 1 pozostają aktualne także w tym przypadku – z uwzględnieniem ich mobilnych wersji.
 3. Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu. Urządzenie to musi również posiadać system operacyjny [Android or iOS].
 4. Funkcja automatycznego wykrywania położenia urządzenia, śledzenia Zamówienia na mapie, a także inne funkcje wymagają by urządzenie, z którego korzysta Użytkownik wyposażone było w odbiornik GPS. Tym samym konieczne jest udostępnienie Aplikacji możliwości korzystania z lokalizacji urządzenia.

 

§ 7 Czas trwania umowy i rezygnacja z Usług

 1. Każdy Użytkownik w momencie skorzystania z dowolnej z Usług zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Umowa dotycząca Usług wymienionych w §3 ust. 1 lit. a, b, c, d, f oraz i Regulaminu zawierana jest na okres wyświetlania treści związanej z tymi usługami, który stanowi również minimalny czas trwania zobowiązań Użytkownika.
 3. Umowa dotycząca Usług określonych w §3 ust. 1 lit. h i lit. j pkt i – ii zawierana jest na czas obowiązywania zgody Użytkownika, który stanowi również minimalny czas trwania zobowiązań Użytkownika.
 4. W momencie założenia i aktywowania Konta zgodnie z § 5 Regulaminu, zawarta zostaje na czas nieokreślony Umowa o świadczenie Usług w zakresie określonym w §3 ust. 1 lit. e, g i j pkt iii. Minimalny czas trwania zobowiązań Użytkownika wynikających z tej umowy to czas do momentu wypowiedzenia umowy. Użytkownik może w każdym momencie wypowiedzieć umowę poprzez usunięcie Konta. Użytkownik nie ma obowiązku korzystać z Usługi przez jakikolwiek okres czasu.
 5. W momencie złożenia przez Użytkownika Zamówienia zgodnie z § 4, zawarta zostaje umowa na sprzedaż i dostarczenie posiłku. Umowa ta zawierana jest do czasu dostarczenia Zamówienia. Minimalny czas trwania zobowiązań Użytkownika wynikających z tej umowy to czas do momentu zapłaty za Zamówienie.
 6. W celu usunięcia Konta przez Użytkownika należy wysłać wiadomość e-mail z oświadczeniem Użytkownika na adres bok@indiaexpress.pl, bądź listownie na adres Usługodawcy ul. Etiudy Rewolucyjnej 9, 02-643 Warszawa, Restauracja Mandala. A w przypadku Aplikacji, również poprzez jej odinstalowanie.
 7. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 PK. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia Zamówienia.
 8. Z uwagi na to, że przedmiotem Zamówienia może być wyłącznie świeża żywność, która jest rzeczą ulegającą szybkiemu zepsuciu lub mającą krótki termin przydatności do użycia, prawo odstąpienia od umowy dotyczącej takiego Zamówienia nie przysługuje zgodnie z art. 38 pkt 4) PK.
 9. Ust. 7 ma zastosowanie także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. W celu odstąpienia od umowy należy poinformować Usługodawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego za pomocą wiadomości e-mail na adres wola@indiaexpress.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy: ul. Etiudy Rewolucyjnej 9, 02-643 Warszawa,
 11. Odstąpienie od umowy możliwe jest poprzez skorzystanie z formularza dostępnego w załączniku nr 2 do Regulaminu, choć nie jest to w żadnym wypadku obowiązkowe.
 12. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem ww. terminu 14 dni.
 13. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrotowi ulegają wszelkie otrzymane od Użytkownika płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.
 14. Zwrot następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia.
 15. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgłoszone zostanie żądanie zwrotu w inny sposób, przy czym żądanie takie nie może dotyczyć zwrotu w sposób, który wiązałby się z dodatkowymi kosztami. W każdym jednak wypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

 

§ 8   Reklamacje

 1. Usługodawca ma obowiązek realizacji Zamówień bez wad. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu Zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. W przypadku jakichkolwiek uwag co do świadczonych Usług, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje można składać na adres mailowy: bok@indiaexpress.pl lub pisemnie na adres: ul. Etiudy Rewolucyjnej 9, 02-643 Warszawa, Restauracja Mandala. Jeżeli reklamacja dotyczy przypadków, gdy doręczone Zamówienie nie jest zgodne z ustalonymi warunkami, uległo zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna, może zostać ona złożona także poprzez kontakt z odpowiednią Restauracją pod numerami telefonów wskazanymi w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko lub firma, adres zamieszkania lub siedziba, adres poczty elektronicznej),
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Usługodawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji, jednakże zdając sobie sprawę z tego, że przedmiotem Zamówienia są posiłki, Usługodawca dołoży wszelkich starań by reklamacje te były rozpatrywane natychmiastowo po zgłoszeniu telefonicznym. W każdym jednak wypadku, gdy Usługodawca nie ustosunkuje się do poprawnie zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni, reklamacja taka zostaje uznana za uzasadnioną.
 5. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje Użytkownikowi w formie papierowej, na adres podany w reklamacji wysłanej w formie papierowej lub na adres przypisany do Konta Użytkownika, albo w formie e-mailowej, wysłanej na adres z którego wysłana została reklamacja lub na adres wskazany przy składaniu Zamówienia, którego reklamacja dotyczy.
 6. Po złożeniu reklamacji oraz jej pozytywnym rozpatrzeniu, Usługodawca zobowiązuje się wysłać ponownie Zamówienie do Użytkownika lub, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zwrócić Użytkownikowi cenę Zamówienia, obniżyć cenę lub, za zgodą Użytkownika dokonać innych czynności, np. przyznać kod rabatowy, przyznać punkty lojalnościowe. .

 

§ 9   Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Satya spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Słoneczna 50 m26, 00-789 Warszawa, NIP: 521 393 30 89, numer telefonu kontaktowego: +48 (22) 468 89 79, adres e-mail: bok@indiaexpress.pl.
 2. Zasady ochrony prywatności Użytkowników opisane są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnym na Stronie Internetowej pod adresem www.mandalaexpress.pl i w Aplikacji Mandala Express.

 

§ 10      Zakres działań w ramach Strony Internetowej i Aplikacji

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Strona Internetowa i Aplikacja działały poprawnie. Usługodawca nie jest jednak w stanie zagwarantować ich ciągłej dostępności.
 2. Usługodawca informuje, że może dojść do czasowego wstrzymania działania Strony Internetowej lub Aplikacji, gdy będzie to konieczne dla usunięcia awarii lub poprawy ich działania.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia nieaktywnych Kont. Przez Konto nieaktywne rozumie się Konto, z którego nie zostało złożone żadne Zamówienie przez okres 2 lat.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony Internetowej lub Aplikacji oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, narusza prawo powszechnie obowiązujące lub podejmuje inne czynności niezgodne z zasadami współżycia społecznego.
 6. Jakiekolwiek próby włamania na Stronę Internetową lub do Aplikacji, złamania kodów oraz korzystania z nich w sposób niezgodny z Regulaminem, mogą prowadzić do nieodwracalnego zablokowania dostępu Strony Internetowej i Aplikacji oraz do podjęcia stosownych kroków  prawnych.
 7. Zablokowanie Konta Użytkownika, o którym mowa w ust. 5 i 6 powyżej oraz usunięcie Konta Użytkownika, o którym mowa w ust. 3 powyżej jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usług zawartej z Użytkownikiem z jego winy, ze skutkiem natychmiastowym.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo zakończenia świadczenia Usługi Strony Internetowej lub Aplikacji.

 

§ 11 Licencja

 1. Usługodawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa własności intelektualnej do Strony Internetowej i Aplikacji, w szczególności Usługodawca posiada wszelkie prawa do nazwy, domeny, układu, elementów graficznych oraz wszelkich innych twórczych elementów Strony Internetowej i Aplikacji.
 2. Wszelkie prawa do utworów udostępnianych za pomocą Strony Internetowej lub Aplikacji, między innymi: tekst, obrazy, grafiki, logotypy, ikony, pliki dźwiękowe, wizualizacje, oprogramowania,  nagrania i inne, stanowią wyłączną własność Usługodawcy. Usługi są udostępniane Użytkownikom jedynie na zasadach licencji.
 3. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:
  1. uzyskanie dostępu do treści zamieszczonych na Stronie Internetowej i w Aplikacji;
  2. wchodzenie w interakcje ze Stroną Internetową i Aplikacją zgodnie z Regulaminem i w granicach przez niego ustalonych;
  3. wyświetlanie treści i innych zasobów Strony Internetowej oraz Aplikacji.
 4. Zakazane jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań, które narażałyby Usługodawcę na szkodę w związku z naruszeniem zasad licencji.
 5. Udzielana Użytkownikowi licencja jest niewyłączna, nieprzenoszalna i nieodpłatna, bez prawa do udzielania dalszych licencji. Licencja ta może być używana jedynie w celu korzystania z Usług w ramach Strony Internetowej lub Aplikacji.
 6. Licencja obowiązuje jedynie na terytorium Polski.
 7. Użytkownikowi nie zostaje udzielona żadna inna licencja, poza tą, która została wyraźnie wskazana w niniejszym artykule.
 8. W przypadku skorzystania przez Użytkowników z Usługi dodawania opinii o produktach, Użytkownicy udzielają Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji z prawem do udzielania dalszych licencji na korzystanie i rozpowszechnianie przez Usługodawcę z wszelkich utworów znajdujących się w dodanych opiniach o produktach, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

§ 12 Zasady dotyczące Aplikacji w App Store

 1. Warunki i zasady Apple, Inc. (dalej „Apple”) (dostępne pod adresem http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#service), w tym zawarte w nich warunki użytkownika końcowego licencjonowanej aplikacji (Licensed Application End User) (warunki Apple) zostają włączone do niniejszych warunków, stanowiąc ich uzupełnienie. W przypadku korzystania przez Użytkownika z usług online za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik również przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że:
  1. Licencja na używanie Aplikacji na zasadach określonych w niniejszym regulaminie udzielana jest Użytkownikowi przez Usługodawcę i tym samym Apple nie jest stroną niniejszego stosunku prawnego;
  2. Apple nie jest zobowiązane do zapewnienia jakichkolwiek usług wsparcia lub serwisu w związku z Aplikacją. W przypadku pytań odnośnie wsparcia lub serwisu w zakresie Aplikacji, Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą, a nie z Apple;
  3. z wyjątkiem wyraźnych postanowień niniejszych warunków stanowiących inaczej, wszelkie roszczenia wynikające z posiadania lub korzystania przez Użytkownika z Aplikacji powstają pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą (nie zaś pomiędzy Użytkownikiem lub inną osobą i Apple);
  4. w przypadku zgłoszenia roszczenia przez osobę trzecią, która twierdzi, że posiadanie lub korzystanie przez Użytkownika (zgodnie z niniejszymi warunkami) z Aplikacji narusza jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, Apple nie będzie ponosić wobec Użytkownika odpowiedzialności z tytułu tego roszczenia;
  5. Apple i podmioty zależne od Apple, jako osoby trzecie, są także beneficjentem postanowień dotyczących udzielenia Użytkownikowi licencji korzystania z Aplikacji i w związku z tym mają one prawo do egzekwowania wobec Użytkownika postanowień dotyczących udzielenia licencji na korzystanie z Aplikacji zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. Jeżeli Aplikacja nabyta przez Użytkownika nie spełnia obowiązujących warunków gwarancji, Użytkownik może zawiadomić Apple, które może zrefundować Użytkownikowi cenę zakupu Aplikacji na warunkach i zasadach obowiązujących w danym czasie w Apple. Z tym zastrzeżeniem oraz w maksymalnym zakresie dozwolonym przepisami prawa, Apple nie udziela ani nie zawiera żadnej gwarancji, warunku lub innych uzgodnień związanych z Aplikacją i nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu roszczeń, strat, kosztów lub  wydatków jakiegokolwiek rodzaju w związku z Aplikacją lub korzystaniem przez Użytkownika lub innej osoby z Aplikacji, bądź poleganiem na zawartych w niej treściach.
 3. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/pl/terms.html

 

§ 13 Zasady dotyczące aplikacji w Google Play

 1. Użytkownicy w sprawie wad i problemów z działaniem Aplikacji powinni kontaktować się z  Usługodawcą. Zgodnie z warunkami umowy zawartej między Usługodawcą i Google, Usługodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za udzielanie pomocy i zapewnianie obsługi Aplikacji oraz przyjmowanie wszelkich dotyczących jej skarg, a Google nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności. Usługodawca zgadza się podać oraz na bieżąco aktualizować prawidłowe i dokładne informacje kontaktowe, które będą dostępne na każdej stronie zawierającej szczegółowe informacje o Aplikacji oraz udostępniane Użytkownikom na potrzeby obsługi klienta i w celach prawnych. W przypadku dokonywania transakcji z użyciem Aplikacji  Usługodawca zobowiązuje się odpowiadać na zapytania w ramach obsługi klienta w ciągu 3 dni roboczych, a w przypadku jakichkolwiek zgłoszeń związanych z pomocą lub Aplikacją oznaczonych przez Google jako pilne – w ciągu 24 godzin.
 2. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms/index.html

 

§ 14 Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie poinformowany e-mailem na 14 dni przed wejściem w życie zmian. 
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie od daty wskazanej w informacji o zmianie Regulaminu, lecz w terminie nie krótszym niż określonym w ust. 2. Zmiana Regulaminu w żadnym przypadku nie ma zastosowania do Zamówień złożonych przed dokonaniem tej zmiany.
 4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany Regulaminu użytkownik ma prawo zrezygnować z usług ze skutkiem natychmiastowym. Procedura rezygnacji opisana jest powyżej.
 5. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy bezwzględnie obowiązujące.
 6. Usługodawca może także zmienić Regulamin z następujących ważnych przyczyn, a w szczególności:
 7. Strona Internetowa lub Aplikacja zostaną w jakikolwiek sposób zaktualizowane i w związku z tym zmiana Regulaminu będzie konieczna dla ich poprawnego działania;
 8. zmiana jest podyktowana powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 9. funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej lub w Aplikacji lub dostępność do Strony Internetowej oraz Aplikacji zostanie zmieniona.

 

§ 15 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku niepoprawnego korzystania ze Strony Internetowej, Aplikacji lub niezastosowania się do Regulaminu, a także w przypadku nieposzanowania odrębnych regulaminów dla App Store oraz Google Play w związku z pobraniem i korzystaniem z Aplikacji.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z używaniem Strony Internetowej lub Aplikacji z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ataku hackerskiego, w szczególności w przypadku zainfekowania urządzenia, z którego korzysta Użytkownik. Użytkownik korzysta z Aplikacji i Strony Internetowej na własną odpowiedzialność z wybranym przez siebie i na swój rachunek antywirusem.
 4. Użytkownik jest zobowiązany zapewnić swoim urządzeniom bezpieczeństwo w sieci we własnym zakresie.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w związku z wprowadzeniem przez Użytkownika błędnych lub w sposób bezprawny danych na Stronie Internetowej lub w Aplikacji.

 

§ 16 Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieobjętym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają bezwzględnie wiążące przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), Ustawy o prawach konsumenta (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287).
 2. Ewentualna nieważność niektórych z postanowień Regulaminu nie wpływa na jego obowiązywanie i moc wiążącą w stosunku do Użytkowników w zakresie pozostałych postanowień, chyba że charakter nieważnych przepisów jest na tyle istotny, że nie pozwala na dalsze samoistne funkcjonowanie Regulaminu. Nieważność postanowienia powinna być stwierdzona prawomocną decyzją wydaną przez kompetentny do tego organ państwowy.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z obowiązywaniem Regulaminu podlegają pod jurysdykcję sądu powszechnego określonego według właściwości zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego (Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.).
 4. Procedura Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowana przez Komisję Europejską dostępna jest na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show .

 

Załącznik nr 1

Lista Restauracji

 

Nazwa Restauracji

Adres

Numer kontaktowy

 

Restauracja Mandala Bielany

ul. Daniłowskiego 47, 01-833 Warszawa

22 428 44 54

 

Restauracja Mandala Express

ul. Sienna 87, 00-815 Warszawa

22 468 89 79

3.

Restauracja Mandala Mokotów

ul. Etiudy Rewolucyjnej 9, 02-643 Warszawa

22 243 66 33

 

Załącznik nr 2 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Mandala Restaurants Poland sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Huculska 5/15, 00-730 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000660711 NIP: 5213765539, numer telefonu kontaktowego: […], adres e-mail: […].

– Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy:

 sprzedaży następujących rzeczy(*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

o świadczenie następującej usługi(*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Adres konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Data

…………………………………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Ładowanie